Match-to-sample_mantrailing_overijssel

On the right track? / Op het goede spoor?

– Scroll naar beneden voor de Nederlandse vertaling –

I scent my dog on a scent article, she picks up the trail, I see trailing behavior and there we go. Will we find the person that matches the scent article I offered my dog? In training we usually do. But if I let her choose double blind between equivalent trails immediately after offering the scent article…. not really! We’ve tried this with multiple experienced mantrail dogs with the same results; the dogs do not seem to base their choice for a trail on the offered scent article.

But what do the dogs base their choice on? This sparked our curiosity…..
Let’s take a look at the difference between 3 tasks sniffer dogs can perform first;

Detection
The dog searches for a specific odor among all other (odor) stimuli.
(For example; the dog is trained to react on the odor of cinnamon)

Discrimination
The dog searches for a specific odor among similar odors. This is also called simple discrimination.
(The dog searches for a trained odor, for example cinnamon, between similar spices.)

Match to sample in mantrailing
The dog searches for the odor that smells most like the scent article. This is also called conditional discrimination or identification.

The latter is what we would want in mantrailing; we want the dog to perceive the offered odor sample and then follow the odor that matches the scent article.

But isn’t this what seems to happen in most training situations?
Yes, but the dog actually often chooses the most obvious trail; for example the freshest trail, the only exit trail out of a scent pool, the most supported trail, the trail of the most attractive person, etc. By setting up ill-considered training situations it’s even possible the dog starts making certain associations and makes a habit of choosing for example the unknown person (simple discrimination). So the scent article is offered but the dog does not use the odor information of that sample.

What is the difference?
In match to sample the dog makes her choice because she is aware of the relation between the scent article and the trail. The scent article is an actual indication for her choice.

Pseudo match to sample
So we’re often watching an exercise or test in which a match to sample seems to be made using conditional discrimination and an understanding of the relation between the scent article and the trail…. But in reality the puzzle can also be solved by using simple discrimination and association.

What are the consequences?
Is this a problem? I don’t think so, but I always take into consideration; is this trail feasible for this dog and is what I have in mind correct? By testing double blind and studying scent- and animal- learning theories my way of thinking changes and new questions arise. It’s an interesting topic that challenges me and my students to stay open minded and evaluate our methods.

For example, at the moment I’m wondering whether it makes sense to work with a scent article if there is only one trail. When I put my dog on the trail without a scent article, she also starts trailing and keeps following the track, even if there are tempting cross trails a little further on. The disadvantage of offering a scent article without the choice of different tracks is that my dog can lose interest in the odor of that scent article. The odor sample has no value to her and chances are the scent article will only function as a start patch. If in the future I want to teach her a real match to sample where she has to make a choice based on a scent article, I must first regenerate that interest.

Conclusion
Being critical and open-minded about what you see is so inspiring! It challenges us to broaden our knowledge about odor & what dogs can and can’t do ás well as the skills of our teams even further.

José Gonkel – Mantrailing Overijssel
The content of this article may not be shared without mentioning the source.


Ik scent mijn hond op het scent-article, zij pakt de trail op, er is trailgedrag in een bepaalde richting en we gaan. Komen we ook bij de persoon uit die matcht met het aangeboden geur-sample? In onze training meestal wel. Maar als ik haar direct na het aanbieden van het scent-article dubbelblind laat kiezen uit meerdere gelijkwaardige sporen …. echt niet!!
We hebben dit uitgeprobeerd met meerdere ervaren mantrail honden met hetzelfde resultaat; de honden leken hun keuze voor de trail niet te baseren op het aangeboden scent-article.

Maar wat kiezen de honden dan wel? Onze nieuwsgierigheid groeide…
Laten we eerst eens kijken naar het verschil tussen 3 taken die een sniffer-dog uit kan voeren;

Detectie
De hond zoekt een specifieke geur tussen alle andere (geur)waarnemingen
(Bijvoorbeeld: De hond leert te reageren op de geur van kaneel)

Discriminatie
De hond zoekt een specifieke geur tussen vergelijkbare geuren. Dit noem je ook wel simpele discriminatie.
(De hond zoekt een aangeleerde geur, bijvoorbeeld kaneel, tussen andere vergelijkbare kruiden.)

Match to sample in mantrailen
De hond zoekt de geur die het meeste ruikt als het scent-article. Dit noem je ook wel conditionele discriminatie of identificatie.

Dat laatste is wat we zouden willen bij mantrailen; we willen dat de hond het aangeboden geur-sample waarneemt en vervolgens de geur volgt die matcht met die geur-sample.

Maar in de meeste trainingen lijkt dat toch goed te gaan?
Ja, maar de hond kiest hier eigenlijk vaak voor de meest evidente trail; zoals de meest verse trail, de enige exit-trail uit een scent-pool, de meest ondersteunde trail, de trail van de meest aantrekkelijke persoon, enz. Door het ondoordacht opzetten van een training kan het zelfs zo zijn dat de hond een bepaalde associatie heeft gemaakt en vaker voor bijvoorbeeld de onbekende persoon zal gaan (simpele discriminatie). Het scent-article wordt dus wel aangeboden maar de honden lijken geen gebruik te maken van de geur informatie van deze sample.

Wat is het verschil dan?
Bij match to sample kan de hond haar keuze maken doordat zij beseft dat er een relatie is tussen het scent-article en de trail. Het scent-article wordt dus daadwerkelijk gebruikt als aanwijzing voor de keuze.

Pseudo match to sample
Vaak kijken we dus naar een oefening of test waarin het lijkt alsof een match to sample gemaakt wordt door conditionele discriminatie en begrip van de relatie tussen scent-article en de trail van de runner…. Maar in werkelijkheid is het probleem ook via simpele discriminatie en associatie op te lossen.

Wat betekent dit voor ons?
Is dit erg? Ik denk het niet, maar ik houd wel steeds in mijn achterhoofd; is dit een voor de hond haalbare trail en klopt ‘t wat ik voor ogen heb. Door dubbelblind te testen en geur- en leer-theorieën te bestuderen verandert mijn zienswijze en ontstaan nieuwe vragen. Het is interessante materie die mij en mijn cursisten enorm uitdaagt om iets verder te kijken dan onze neus lang is!!

Ik vraag me op dit moment bijvoorbeeld af of het zinvol is om met een scent-article te werken als er toch maar één trail is. Ik denk het eigenlijk niet. Als ik mijn hond zonder scent-article bij de trail aanzet pakt ze hem immers ook op en blijft de trail netjes volgen, ook als er iets verder op de trail verleidingstrails komen.
Het nadeel van het aanbieden van een scent-article zonder keuze uit verschillende sporen is dat mijn hond haar interesse voor de geur van dat scent-article kan gaan verliezen. De geur-sample heeft immers geen waarde en de kans bestaat dat het scent-article alleen nog als een startlap zal gaan functioneren. Als ik haar in de toekomst dan wel een echte match to sample aan wil gaan leren waarbij ze op basis van een scent-article een keus moet maken, moet ik die interesse eerst weer opwekken.

Conclusie
Kritisch en met een open blik blijven kijken naar wat er gebeurt zorgt voor nieuwe inspiratie! Het daagt ons uit om zowél onze kennis over geur & wat honden wel en niet kunnen áls de kunde van de diverse teams verder te verbreden.

José Gonkel – Mantrailing Overijssel
De inhoud van dit artikel mag niet worden gedeeld zonder vermelding van de bron.