GAK9 Certificering

Mantrailing Overijssel test naar de GAK9 standaard, dit is een officieel Amerikaans examen. U krijgt na het succesvol afleggen van een test ook een officieel GAK9 certificaat.

Deze standaardisatie is gebaseerd op realiteitszin, betrouwbaarheid, eerlijkheid en haalbaarheid uit jarenlange praktijkervaring. De testen worden zo opgezet dat de examenkandidaat en zijn hond nergens steun aan kunnen ontlenen en volledig zelfstandig moet werken. De trails zijn dan ook dubbelblind, d.w.z. dat niemand informatie heeft over de trail, dus ook de examinator en evt. meeloper niet. Er vindt registratie plaats d.m.v. gps opnamen. De standaards staan ook beschreven op de website GAK9.com

Er bestaan 4 niveaus: level 1, level 2, level 3 en level 4. Deze worden apart beschreven.

Voorwaarden

Alleen level 1 kan afgenomen worden door de eigen GAK9-trainer. De certificering van niveau 2-4 wordt afgenomen door een GAK9 trainer die niet verbonden is aan de opleiding van de geëxamineerde. Dit om bevooroordeling te voorkomen. Alle testen die afgenomen worden door een GAK9 trainer moeten aangevraagd worden. De geëxamineerde is verplicht examengeld te betalen (kosten trail-loper, administratie en examinator)
De testen 2-4 dienen gps begeleidt te worden en er moet een tijdregistratie zijn. Dit voor zowel de trail-loper als voor het K9-team. Deze gegevens dienen ingeleverd te worden bij de GAK9 organisatie en aan de hand van deze gegevens wordt een overweging gemaakt over het al dan niet geslaagd zijn van de geëxamineerde. Bij onvolledige of onvoldoende gegevens beslist de GAK9 organisatie.

Deze test is ontworpen om het K9-team te testen op het tracken/ trailen van de juiste persoon d.m.v. geurdiscriminatie. De test zegt niets over andere disciplines zoals gehoorzaamheid, bewaking of zoektechnieken uit b.v.het vlaktezoeken.
Er bestaan vier verschillende niveaus, de levels hebben een een stapsgewijze logische opbouw.
Level 1 moet eerst behaald zijn alvorens men met de volgende levels kan starten. De testen zijn resultaatgericht en geven geen oordeel over gedragingen of gewoonten van de K9 tijdens het trailen /tracken. De test examineert het K9-team om van punt A naar punt B te komen en daarbij de juiste persoon te vinden.

K9 teams zijn niet verplicht om de directe voetsporen van de gezochte persoon te lopen, omdat diens geurpatroon kan veranderen met de (weer)omstandigheden. Het K9 team moet wel globaal parallel lopen aan de trail/trackrichting. Zeer ruime zoekpatronen zoals bij vlaktezoeken zijn niet toegestaan.
De ligtijd en afstand van de trails/tracks zijn bij benadering gegeven in verband met de situatie in de praktijk. De afstanden en ligtijden zijn richtlijnen en zijn variabel al naar gelang de omstandigheden.

Over het algemeen is een tuig en lange 10m lijn gebruikelijk bij mantrailing / tracking. Deze attributen maken echter de zoekactie nog niet succesvol. Geleiders zijn dan ook vrij om al dan niet voor bepaalde benodigdheden te kiezen. Geleiders zijn ook vrij in het kiezen van een bepaalde methodiek.(Uitgezonderd vlaktezoek patronen) Technieken gebaseerd op negatieve bekrachtiging zoals actieve en of passieve vermijding, (bijvoorbeeld de lijn onder de poten van de hond laten doorlopen met als doel de neus naar de grond te forceren) worden in hoge mate ontmoedigd!

Voor alle testen geldt: het is niet toegestaan dat de examinator enige kennis vergaard t.a.v. de gelopen trail. De gps-registraties moet continue zijn. De examinator mag geen gps-gegevens verkrijgen alvorens het examen is beëindigd.(Ook geen gps-dots). Het wordt aangeraden verschillende gps-apparatuur te gebruiken voor zowel de trailloper als voor het k9 team. Dit om fraude te voorkomen.
Indien de examinator het goedkeurt is het toegestaan dat de examenkandidaat een observant meeneemt. De observant mag functioneren als “cover man” en het K9 team assisteren bij obstakels, afleidingen en gevaarlijke (verkeers) situaties. In tegenstelling tot een realistische zoekactie mag deze observator geen communicatie uitwisselen met de geleider ten aanzien van de zoekstrategie.

Definities

 1. Geurartikel: materiaal of voorwerp dat menselijke geur bevat waarmee de K9 een connectie maakt met een specifieke menselijke trail.
 2. Ongecontamineerd ; een geurartikel dat alleen geur bevat van de persoon waarnaar gezocht wordt. (geen besmetting van andere geuren op het geurartikel)
 3. Tegenmaatregelen; maatregelen, die men kan nemen om een individuele geur te isoleren.
 4. Evidence search; gerelateerd aan het verzamelen van een geurartikel. Gebruik makend van de K9 om een geurartikel met menselijke lucht te lokaliseren.
 5. Geur artikel presentatie; Het moment vlak voor de start van het trailen/tracken waarbij de geleider het geurartikel aan de hond presenteert.
 6. Conserven van het geurartikel; beschermende maatregelen om het geurartikel zo goed mogelijk on-gecontamineerd te bewaren.
 7. Zoek commando; een signaal (verbaal of gebaar) om de K9 aan te zetten en te doen starten aan de hand van een geurartikel.
 8. Subject, runner, gezochte persoon; de persoon wiens geur overeenkomt met het geurartikel.
 9. Trail; is het pad waar de geur van de gezochte persoon terecht is gekomen (itt de track, het pad van de daadwerkelijke voetstappen van de gezochte persoon, dit wordt in “ de volksmond” vaak als zodanig gedefinieerd)
 10. Zachte bodem; gras, aarde zand enz. Bodemsoort van natuurlijke oorsprong.
 11. Harde ondergrond; een ondergrond door mensen gemaakt zoals, klinkerweg, stoepen, asfalt.
 12. Obstakel; object dat een K9- team tegenkomt, zoals een hek, gebouw, brug of muur.
 13. Een obstakel passeren, overbruggen; het K9-team kan klimmen, kruipen, zwemmen, doorwaden of om een obstakel heen gaan.
 14. Bovenwinds, upwind; de weersomstandigheden waarbij de wind de geur van de gezochte persoon van het K9-team af blaast.
 15. Benedenwinds, downwind; de weersomstandigheden waarbij de wind de geur van de gezochte persoon naar het K9-team toe blaast.
 16. ID; Identificatie: De geleider beschrijft vooraf op welke wijze de K9 de gezochte persoon verwijst op het eide van de trail of hoe zijn gedrag er dan uitziet.
 17. Afleiding van een mens: een levende persoon is betrokken in de omgeving waarin de test is opgezet. Omdat de test dubbelblind is, is het onmogelijk een dergelijke enscenering te maken op de trail zonder kennis te hebben van het trailverloop. Daarom moet het gebied zo gekozen worden dat een dergelijke situatie redelijk aannemelijk is in de frequentie passend bij het niveau van de test.
 18. Afleiding van een levend dier: een levend dier is betrokken in de omgeving waarin de test is opgezet. Omdat de test dubbelblind is, is het onmogelijk een dergelijke enscenering te maken op de trail zonder kennis te hebben van het trailverloop. Daarom moet het gebied zo gekozen worden dat een dergelijke situatie redelijk aannemelijk is in de frequentie passend bij het niveau van de test.
 19. Aan de verleiding voorbijgaan; de K9 mag de verleiding niet verwijzen.
 20. Succesvolle afronding: de K9 start in de goede richting, volgt de trail van de gezochte persoon en identificeert, verwijst deze binnen de toegestane tijd.
 21. Zoekpatronen gebruikt bij het vlaktezoeken: de methode die een geleider gebruikt om de hond in te zetten (met of zonder lijn) voor een vlaktezoek actie, met een commando om de hond vrij en zeer ruim te laten zoeken. De zoektechniek is gebaseerd op het vinden met behulp van ”hoge windvlagen”.
 22. Evaluator: examinator; een GAK9 trainer die gecertificeerd is om een bepaald niveau test af te nemen.
 23. Beveiliger, Coverman: het GAK9 bestuur hecht waarde aan een goed getrainde coverman die het K9-team begeleidt bij een zoekactie. Omdat de geleider vaak zo verdiept is het lezen van zijn hond, is het moeilijk volledig veilig om te kunnen gaan met gevaarlijke situaties zoals verkeer, obstakels, afleidingen enz.

Aantekeningen

De gezochte persoon is in de regel onbekend ten aanzien van de K9 en de geleider in alle testen. Het ten alle tijden verboden om de gps-gegevens van de trail van de gezochte persoon te evalueren tijdens de trail, als het team dus nog aan het werk is.

Het is onmogelijk om controle te houden over de effecten van de wind, zelfs als een trail-loper zijn best doet om de mogelijkheid om het vinden op “hoge wind” uit te sluiten. Vinden op “hoge wind” of “air scent finds”, maken de test niet ongeldig. Dit is een natuurlijke situatie. We moeten er echter wel naar streven om het vinden met behulp van hoge wind zoveel mogelijk te reduceren.
De ligtijd van een trail is bij benadering omdat de exacte gegevens van een dubbelblinde trail moeilijk te achterhalen is ook al heb je nog zo’n goede communicatie. Ook heeft de ligduur in bepaalde omstandigheid een andere uitwerking dan diezelfde ligduur in andere omstandigheid. Bijvoorbeeld: bepaalde omgevingsomstandigheden zijn meer geschikt om 3 uur te liggen dan 4 uur met dezelfde moeilijkheidsgraad. Er doen zich veel situaties voor waar geur niet houdbaar blijft, zelfs niet bij een ligduur van 2 uur. Het proces van geur in stand houden in relatie tot de tijd, is nooit constant.

Er wordt een relatief kort tijdsbestek gehanteerd bij het uitlopen van de trails. Dit is om het vinden door toeval zoveel mogelijk uit te sluiten. De testen moet een bepaalde haalbaarheid hebben voor de gemiddelde student dus geen speciaal opgeleide K9 teams. Analoog aan dit verhaal waren onze vroegere testen bijna niet haalbaar op betrouwbare wijze. Onze oude level 3, wat nu level 4 is, bleek onbereikbaar. Een 6 uur oude trail op harde ondergrond is extreem moeilijk en de successen in het verleden zijn voornamelijk toe te schrijven aan het vinden op air-scent na een periode van grote vertwijfeling. Geen daadwerkelijke mantrailing. Sinds 2009 zijn er zelfs maar 21 teams die de level 2 test succesvol hebben afgelegd.

Het is belangrijk dat de trail-loper op zijn plaats blijft gedurende de gehele ligtijd en niet tussentijds heen en weer gereden wordt naar het einde van de trail. In een “realcase scenario”, een echte situatie, is de gezochte persoon ook de gehele tijd op een plek, de K9-teams moeten kunnen omgaan met daadwerkelijke scent-pools, geurbellen die gerelateerd zijn aan deze situatie.
De tijdslimieten voor alle testen zijn gemiddelden, gebaseerd op algehele testresultaten in Europa en de USA. Er zijn gebieden waar de testen eenvoudiger zijn en de tijdslimieten zijn relatief kort. Deze zijn niet toepasbaar in gebieden waar de gebieden extreem moeilijk zijn. Daarom zijn de tijdslimieten, kaders waarbinnen de examinator kan handelen.

 1. De verzameling van bewijsmateriaal, geurmateriaal, kunnen in alle niveaus getest worden ten aanzien van punt A t/m D, of een geurartikel wordt aan de geleider verstrekt.
  1. De geleider wordt blootgesteld aan een plaats waarbinnen een vermissing of crime scenario heeft plaatsgevonden. De geleider moet in staat zijn om correct een geurartikel uit te zoeken en indien van toepassing een correcte manier hebben op deze te conserveren en transporteren naar de plaats waar de K9 gestart wordt.
  2. Het geurartikel kan vast zitten of verplaatsbaar zijn en moet aangeraakt zijn door de gezochte persoon.
  3. De geleider moet zich ervan overtuigen of het artikel ongecontamineerd is en als dit niet het geval is moet de geleider aan kunnen geven welke maatregelen hij gaat nemen om dit op te heffen of tegen te gaan.
  4. De geleider mag de K9, in een “zoek” gemoedstoestand brengen om een geurartikel te verkrijgen.
 2. Het starten van de K9 aan de hand van het geurmateriaal.
  1. De K9 moet op een actieve manier een startsein krijgen bijvoorbeeld d.m.v. een verbaal commando of een commando op basis van een gebaar.
  2. De geleider moet een zoek commando geven op het moment dat de hond geur neemt.
 3. De trail, track
   • De trail verloopt over zachte ondergrond en is op zijn minst 550m lang.
   • De trail bevat 2 hoeken.
   • De gezochte persoon heeft op het eind een verstopplaats uit zicht en beweegt niet.
   • De ligduur van de trail is groter dan driekwartier maar kleiner dan een uur.
  1. De gezochte persoon zal zo gesitueerd zijn dat de richting van de geur van deze persoon niet naar het K9-team toe blaast. Het is vanzelfsprekend dat er geen controle mogelijk is ten aanzien van windrichting variaties ten tijde van het lopen van de trail tot en met het uitlopen van de trail. Een windrichtingsverandering zal de test niet ongeldig maken.
  2. Voor aanvang van de test moet de geleider aangeven op welke wijze de K9 de gezochte persoon verwijst of hoe zijn gedrag er dan uitziet.
  3. De tijdslimiet voor het completeren van de test is 15 tot 20 minuten.
 1. De verzameling van bewijsmateriaal, geurmateriaal, kunnen in alle niveaus getest worden ten aanzien van punt A t/m D, of een geurartikel wordt aan de geleider verstrekt.
  1. De geleider wordt blootgesteld aan een plaats waarbinnen een vermissing, crime scenario heeft plaatsgevonden. De geleider moet in staat zijn om correct een geurartikel uit te zoeken en indien van toepassing een correcte manier hebben op deze te conserveren en transporteren naar de plaats waar de K9 gestart wordt.
  2. Het geurartikel kan vast zitten of verplaatsbaar zijn en moet aangeraakt zijn door de gezochte persoon.
  3. De geleider moet zich ervan overtuigen of het artikel ongecontamineerd is en als dit niet het geval is moet de geleider aan kunnen geven welke maatregelen hij gaat nemen om dit op te heffen of tegen te gaan.
  4. De geleider mag de K9, in een “zoek” gemoedstoestand brengen om een geurartikel te verkrijgen.
 2. Het starten van de K9 aan de hand van het geurmateriaal.
  1. De K9 moet op een actieve manier een startsein krijgen bijvoorbeeld d.m.v. een verbaal commando of een commando op basis van een gebaar.
  2. De geleider moet een zoek commando geven op het moment dat de hond geur neemt.
 3. De trail, track
   • De trail is langer dan 640 meter maar korter dan 800 meter.
   • De trail gaat over minimaal 2 verschillende bodem soorten, zoals aarde, gras, stenen, grint en asfalt.
   • De trail bevat 3 hoeken
   • Een obstakel maakt deel uit van de trail.
   • De ligduur van de trail is meer als 3 uur maar korter dan 4 uur.
   • De omgeving is landelijk, niet in de bouw (geen stedelijke omgeving)
  1. De gezochte persoon zal zo gesitueerd zijn dat de richting van de geur van deze persoon niet naar het K9-team toe blaast. Het is vanzelfsprekend dat er geen controle mogelijk is ten aanzien van windrichting variaties ten tijde van het lopen van de trail tot en met het uitlopen van de trail. Een windrichtingsverandering zal de test niet ongeldig maken.
  2. Voor aanvang van de test moet de geleider aangeven op welke wijze de K9 de gezochte persoon verwijst of hoe zijn gedrag er dan uitziet.
  3. Een menselijke of dierlijke afleiding kan deel uitmaken van de natuurlijke trail omgeving.
  4. De tijdslimiet voor het completeren van de test is 30 tot 35 minuten.
 1. De verzameling van bewijsmateriaal, geurmateriaal, kunnen in alle niveaus getest worden ten aanzien van punt A t/m D, of een geurartikel wordt aan de geleider verstrekt.
  1. De geleider wordt blootgesteld aan een plaats waarbinnen een vermissing, crime scenario heeft plaatsgevonden. De geleider moet in staat zijn om correct een geurartikel uit te zoeken en indien van toepassing een correcte manier hebben op deze te conserveren en transporteren naar de plaats waar de K9 gestart wordt.
  2. Het geurartikel kan vast zitten of verplaatsbaar zijn en moet aangeraakt zijn door de gezochte persoon.
  3. De geleider moet zich ervan overtuigen of het artikel ongecontamineerd is en als dit niet het geval is moet de geleider aan kunnen geven welke maatregelen hij gaat nemen om dit op te heffen of tegen te gaan.
  4. De geleider mag de K9, in een “zoek” gemoedstoestand brengen om een geurartikel te verkrijgen.
 2. Het starten van de K9 aan de hand van het geurmateriaal.
  1. De K9 moet op een actieve manier een startsein krijgen bijvoorbeeld d.m.v. een verbaal commando of een commando op basis van een gebaar.
  2. De geleider moet een zoek commando geven op het moment dat de hond geur neemt.
 3. De trail, track
   • De lengte van de trail is ongeveer 800 meter
   • De bodem bestaat uit zachte en harde ondergrond.
   • De trail verloopt in een stedelijke omgeving (de bouw)
   • De trail bevat minimaal 3 hoeken op harde ondergrond.
   • De ligduur van de trail is ongeveer 2 uur.
  1. De gezochte persoon zal zo gesitueerd zijn dat de richting van de geur van deze persoon niet naar het K9-team toe gaat. Het is vanzelfsprekend dat er geen controle mogelijk is ten aanzien van windrichting variaties ten tijde van het lopen van de trail tot en met het uitlopen van de trail. Een windrichtingsverandering zal de test niet ongeldig maken.
  2. Voor aanvang van de test moet de geleider aangeven op welke wijze de K9 de gezochte persoon verwijst of hoe zijn gedrag er dan uitziet.
  3. Een menselijke of dierlijke afleiding kan deel uitmaken van de natuurlijke trail omgeving.
  4. De tijdslimiet voor het completeren van de test is 45 tot 55 minuten.
 1. De verzameling van bewijsmateriaal, geurmateriaal kunnen in alle niveaus getest worden ten aanzien van punt A t/m D, of een geurartikel wordt aan de geleider verstrekt.
  1. De geleider wordt blootgesteld aan een plaats waarbinnen een vermissing, crime scenario heeft plaatsgevonden. De geleider moet in staat zijn om correct een geurartikel uit te zoeken en indien van toepassing een correcte manier hebben op deze te conserveren en transporteren naar de plaats waar de K9 gestart wordt.
  2. Het geurartikel kan vast zitten of verplaatsbaar zijn en moet aangeraakt zijn door de gezochte persoon.
  3. De geleider moet zich ervan overtuigen of het artikel ongecontamineerd is en als dit niet het geval is moet de geleider aan kunnen geven welke maatregelen hij gaat nemen om dit op te heffen of tegen te gaan.
  4. De geleider mag de K9, in een “zoek” gemoedstoestand brengen om een geurartikel te verkrijgen.
 2. Het starten van de K9 aan de hand van het geurmateriaal.
  1. De K9 moet op een actieve manier een startsein krijgen bijvoorbeeld d.m.v. een verbaal commando of een commando op basis van een gebaar.
  2. De geleider moet een zoek commando geven op het moment dat de hond geur neemt.
  1. De trail, track
    • De lengte van de trail is ongeveer 1400 meter
    • De trail vindt alleen op harde ondergrond plaats
    • De trail bevat 3 hoeken.
    • Er zijn 2 obstakels op de trail, deze moeten het K9-team passeren of overbruggen.
    • De ligtijd van de trail is ongeveer 4 uur.
   1. De gezochte persoon zal zo gesitueerd zijn dat de richting van de geur van deze persoon niet naar het K9-team toe gaat. Het is vanzelfsprekend dat er geen controle mogelijk is ten aanzien van windrichting variaties ten tijde van het lopen van de trail tot en met het uitlopen van de trail. Een windrichtingsverandering zal de test niet ongegeldig maken.
   2. Voor aanvang van de test moet de geleider aangeven op welke wijze de K9 de gezochte persoon verwijst of hoe zijn gedrag er dan uitziet.
   3. Een menselijke of dierlijke afleiding kan deel uitmaken van de natuurlijke trail omgeving.
   4. De tijdslimiet voor het completeren van de test is 60 tot 70 minuten.